Централни портал TCS

Услуга издавања TCS сертификата се обавља преко централног DigiCert портала који се налази на следећој веб-адреси:

Портал је под контролом DigiCert провајдера и користе га глобално сви DigiCert корисници, између осталих и корисници TCS услуге. Преко портала се обављају све акције везане за администрацију, валидацију, захтевање и издавање TCS сертификата. Портал је организован у хијерархијској структури, а TCS услуга и њени корисници су интегрисани у постојећу структуру. Портал разликује следеће хијерархијске нивое:

  • Дивизија
  • Поддивизија
  • Организација

Дивизија је највиши хијерархијски ниво на порталу. У TCS сервису дивизију представља кровна организација која укључује појединачне академске институције у TCS сервис. Академске мреже Европе, учеснице TCS сервиса, представљају дивизије на DigiCert порталу. У TCS услузи у Републици Србији, постоји само једна дивизија и то је АМРЕС који има право да на порталу креира поддивизије у складу са академским институцијама које су пријављене за коришћење ТCS услуге.

Поддивизије представљају АМРЕС кориснике који су се пријавили за коришћење TCS услуге (Универзитети, појединачни факултети или други регистровани корисници TCS услуге). Поддивизије администрирају приступ порталу у оквиру свог домена деловања и имају право да на порталу креирају организације према својим потребама.

Организација је основна јединица DigiCert портала и представља правно лице које има право да захтева и прибавља TCS дигиталне сертификате. Организација може бити факултет који је корисник TCS услуге или посебан пројекат (организациона јединица) у оквиру факултета који има статус правног лица. Хијерархијски нивои поддивизија и организација се могу поклапати али то не мора нужно бити случај. На пример, ако се одређени Универзитет пријави као корисник TCS услуге, АМРЕС ће за потребе тог Универзитета направити посебну поддивизију. Универзитет (поддивизија) ће касније за сваки појединачни факултет креирати организацију, налог надлежног администратора и препустити им право да прибављају TCS дигиталне сертификате преко DigiCert портала. Преко портала, Универзитет ће моћи да прати статистику издатих сертификата за сваку појединачну организацију у оквиру своје поддивизије. Са друге стране, уколико је одређени факултет директно пријављен као корисник TCS услуге, АМРЕС ће за потребе тог факултета креирати посебну поддивизију. Потом, факултет ће за своје потребе на порталу креирати сопствену организацију преко које ће прибављати TCS дигиталне сертификате. Важно је напоменути да организација мора бити правно лице јер поступак валидације организације подразумева проверу правног лица.

TCS_portal_hijerarhnija.png

Након пријаве за коришћење TCS услуге, АМРЕС ће на DigiCert порталу креирати одговарајућу поддивизију и администраторски налог за административног контакта АМРЕС корисника. Након тога, административни контакт може направити више других налога на порталу. Портал разликује 3 нивоа корисничких налога:

  • Администратор (Administrator)
  • SAML администратор (SAML Admin)
  • Корисник (User)

Администраторски налог омогућава креирање организације и њену валидацију, креирање и администрирање осталих корисничких налога, валидацију домена, захтевање и прибављање TCS сертификата као и статистички преглед издатих сертификата. Администратор може креирати свом колеги налог било ког нивоа - администраторски, SAML администраторски или кориснички.

SAML администратор уређује мапирање атрибута организације који се преко федерације идентитета шаље из локалне базе корисника до DigiCert портала. Тренутно иАМРЕС федерација није повезана на портал али се повезивање планира у наредном периоду.

Корисник има право да захтева и прибавља TCS сертификате за потребе своје организације. Треба напоменути да администратори не треба да отварају кориснички налог крајњим корисницима у оквиру своје институције. Кориснички налози су намењени колегама администраторима који имају честе потребе за прибављањем сертификата. Отварањем корисничких налога, административни контакт може растеретити своје обавезе које се тичу издавања сваког појединачног сертификата.

Централни DigiCert портал је врло једноставан за коришћење и обављање административних послова. Након успешне пријаве за коришћење услуге издавања TCS сертификата, АМРЕС ће на DigiCert порталу креирати посебну поддивизију за АМРЕС корисника и отворити администраторски налог који ће бити везан за имејл адресу административног контакта који је наведен у пријави. Администраторски налог ће имати највише привилегије деловања у оквиру добијене поддивизије. Административни контакт, преко администраторског налога, на DigiCert порталу може креирати друге администраторске налоге својим колегама у оквиру добијене поддивизије. На овај начин остављена је могућност да АМРЕС корисник има више администратора у TCS сервису. Да би АМРЕС корисник имао могућност да захтева и прибавља TCS сертификате, неопходно је на DigiCert порталу креирати организацију и покренути процедуру за валидацију организације и домена. Ове кораке може спровести било који администратор у оквиру добијене поддивизије. Валидација се врши само једанпут након чега АМРЕС корисник добија могућност прибављања неограниченог броја сертификата. На посебним веб-страницама могу се пронаћи детаљније информације о процедури валидације организације и домена

Тек након што успешно прођу кроз поступак валидације организације и домена, АМРЕС корисници могу да захтевају и прибављају TCS сертификатe преко DigiCert портала